حفظ فونتها بدون برداشتن هنگام ذخیره سازی فایل های ورد Word


حتمأ میدانید که این موضوع به خاطر آن است که شما بر روی کامپیوترتان ازفونتی استفاده کرده اید که بر روی سیستم دوم وجود ندارد! اما راه حل هایمختلفی برای این کار وجود دارد. یکی از آنها این است که از فایل خود خروجیPDF بگیریم یا از صفحه متن عکس بگیریم. اما مشکل اینجاست که اگر بخواهیم برروی کامپیوتر دوم این فایل را ویرایش کنیم چه؟ فونتها را با خود حمل کنیم وروی کامپیوتر دوم نصب کنیم؟

راه حل درستیست اما این کار کمی وقتگیر است! اما راه بهتری به وسیلهOffice 2003 امکان پذیر شده است! در این ترفند نحوه حفظ ثبات فونت ها بدون استفاده ازراه های پیچیده را به شما معرفی خواهیم کرد ، البته به وسیلهMicrosoft Word 2003!

برای این کار:
بعد از اینکه متن خود را تایپ کردید و در آن از فونتهای مختلف استفاده نمودید، از منوی tools ورد 2003 گزینه ی Option را انتخاب میکنیم، و آنگاه منوی SAVE و سپس Embed True Type Fontsو Do not embed common system files را فعال میکنیم و نهایتا
Save را انتخاب می کنیم.

با انتخاب این گزینه تمام قلمهای به کار رفته در متن شما هنگام ذخیرهسازی، به فایل چسبیده شده و در هر سیستم دیگری که آن را باز کنید، بدون هیچ مشکلی نمایش داده میشود.


توجه کنید که در این بخش گزینهای با عنواندر غیر این صورت، تمام قلمهایپیشفرض سیستمی نیز به فایل، می چسبد و در نتیجه حجم فایل نهایی، بسیار زیادمیشود.

و اما به وسیله Microsoft Word 2007!
بعد از اینکه متن خود را تایپ کردید و در آن از فونتهای مختلف استفاده نمودید، در سمت چپ و بالای Word یا PowerPoint ، بر روی گوی دایرهای شکل نرم افزار کلیک کنید تا منوی اصلی آن باز شود.
اکنون در قسمت پایینی و سمت راست این منو، روی گزینه Word Options کلیک کنید.
در پنجرهای که باز میشود، از قسمت Save در بخش Preserve fidelity when sharing this document ، تیک گزینه Embed fonts in the file را بزنید.
با انتخاب این گزینه تمام قلمهای به کار رفته در متن شما هنگام ذخیرهسازی، به فایل چسبیده شده و در هر سیستم دیگری که آن را باز کنید، بدون هیچ مشکلی نمایش داده میشود.

توجه کنید که در این بخش گزینهای با عنوان Do not common system fonts وجود دارد که بهتر است تیک آن را نیز بزنید. در غیر این صورت، تمام قلمهای پیشفرض سیستمی نیز به فایل، میچسبد و در نتیجه حجم فایل نهایی، بسیار زیاد میشود.

منبع: لینا پورتال

/ 0 نظر / 21 بازدید